Telefoon: 011 52 29 00 | E-mail: info@netisnet.be

Privacy policy

 

PRIVACY PLICY ‘ GEBRUIKERS DIENSTENCHEQUES BIJ NET IS NET.

Op 25 mei 2018 treden de nieuwe Europese privacyregels in werking, de General Data Protection Regulation of GDPR.

Wij beheren en beschermen uw persoonlijke gegevens met de hoogst mogelijke zorg. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verkopen.

De reden dat wij uw persoonsgegevens bijhouden is eenvoudig. Wij willen u een dienstverlening aanbieden die zoveel mogelijk beantwoordt aan uw wensen. Wij zijn transparant over de gegevens die wij verwerken, de manier waarop wij deze gegevens gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot deze gegevens.

NET IS NET is een dienstenbedrijf dat diensten/prestaties levert als ruil voor een dienstencheque per begonnen gepresteerd uur. Onze maatschappelijke zetel bevindt zich te Meeuwen, Hoogstraat 26 en ingeschreven in de kruispuntbank onder het nummer 0883.594.477.

NET IS NET is verantwoordelijk voor het verweren van persoonsgegevens van onze gebruikers en potentiele gebruikers. Verwerken van gegevens omvat alle mogelijke bewerkingen met betrekking tot deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken en het bewaren hiervan.

Met deze persoonsgegevens gaan wij steeds zorgzaam om. Het is belangrijk om te weten dat wij uw gegevens in het verleden nooit hebben doorverkocht aan derden en dat wij dit ook in de toekomst niet zullen doen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij :

Indien u gebruiker bent bij NET IS NET, verwerken wij een aantal gegevens digitaal. Hierbij kan het onder andere gaan om :

 • Uw identificatiegegevens die u ingevuld heeft op de gebruikersovereenkomst.
 • Uw contactgegevens (zoals o.a. telefoonnummer, e-mailadres en eventueel contactgegevens van andere personen door uzelf doorgegeven)
 • Financiële gegevens (o.a. rekeningnummer indien er financiële transacties zijn geweest)
 • Uw wensen betreffende de uit te voeren taken zoals aantal uren en frequentie, opmerkingen i.v.m. uit te voeren taken of over de kwaliteit van het poetsen.
 • Gegevens die wij krijgen van derden of uzelf o.a. gebruikersnummer bij Sodexo.
 • Getekende gebruikersovereenkomsten en bijvoegsels worden op papier bijgehouden.

Waarom verwerken wij deze gegevens :

NET IS NET verwerkt uw persoonsgegevens om een correcte dienstverlening te kunnen verzekeren. meer concreet verwerken wij uw gegevens :

 • Om contact met u te kunnen opnemen.
 • Om onze contracten correct te kunnen uitvoeren.
 • Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • Om statistieken op te maken
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen betreffende regelgeving van ‘dienstencheques’.
 • Kopie van uw paspoort indien u als gebruiker wenst over te schakelen van papierencheques naar elektronische cheques. De ingevulde documenten samen met een kopie van uw paspoort wordt doorgemaild naar Sodexo zodat zij de garantie krijgen van de echtheid van de wijziging.

Hoelang worden de gegevens bewaard :

Dit hangt af van de soort gegevens dat bewaard moet worden. NET IS NET gebruikt enkel gegevens wanneer men een duidelijk doel voor heeft zoals bijvoorbeeld in het kader van de uitoefening van de gebruikersovereenkomst of op basis van wettelijke verplichtingen betreffende boekhouding en regelgeving van dienstencheques.

Kunnen wij uw gegevens doorgeven :

NET IS NET zal uw gegevens niet verkopen aan derden.

Uw gegevens kunnen wel doorgegeven worden aan derden in het kader van burgerlijke aansprakelijkheid of arbeidsongeval van onze werkneemster bij de gebruiker ter plaatse.

NET IS NET kan bepaalde administratieve taken uitbesteden aan de door hen zorgvuldig geselecteerde derde partijen die in opdracht van NET IS NET bepaalde gegevens kunnen verwerken. Deze derde verwerkers moeten een verwerkersovereenkomst tekenen. Deze derde verwerkers moeten afdoende garanties bieden op de bescherming van gegevens. Deze derden verbinden zich ertoe het vertrouwelijk karakter van de gegevens te vrijwaren.

Uw rechten als gebruiker :

Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken heeft u een aantal rechten. U vindt hieronder een overzicht :

 • Recht op toegang en inzage :

U heeft recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking :

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen en indien deze onvolledig of onjuist zijn. Indien u vermoedt dat wij gegevens onrechtmatig verwerken kan u vragen deze te laten verwijderen. Wij zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichting na te komen.

 • Recht op verzet :

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Wij zullen dit recht inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinde of om onze contractuele verplichtingen na te komen.

 

 

 

 

 

 

 

 • Recht van gegevensoverdracht :

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van toestemming :

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken op voorwaarde dat wij deze gegevens nodig hebben voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen na te komen.

 • Uitoefening van uw rechten :

U kunt uw rechten uitoefenen door een schrijven te richten aan NET IS NET, Hoogstraat 26, 3670 Meeuwen t.a.v Jehoul Miet. Of door een mail te versturen naar netisnet.meeuwen@gmail.com

Elk verzoek tot uitoefening van een recht dat u aan NET IS NET richt, wordt binnen de korst mogelijke termijn – uiterlijk binnen één maand na het ontvangen van het verzoek- behandeld en beantwoord.  Afhankelijk van het verzoek of aantal verzoeken kan deze termijn verlengd worden naar 2 maanden. Wij zullen u steeds in kennis stellen indien wij gebruik maken van een verlengde tijd. Indien NET IS NET beslist om geen gevolg te geven aan uw verzoek, dan brengt zij uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek de gebruiker op de hoogte. Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy-commissie : Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail : commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

De rechtbanken van Tongeren zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

NET IS NET kan dit beleid aanpassen. De meest recente versie kan u steeds schriftelijk aan vragen bij NET IS NET. Vanzelfsprekend kunt u NET IS NET contacteren indien u nog bijkomende vragen zou hebben betreffende de GDPR.

 

 

 

 

Oudsbergen : 011 52 29 00

Hoogstraat  26, 3670 Meeuwen

Bree : 089 71 63 16

Kloosterpoort 48 A, 3960 Bree

Peer

Oudestraat 13, 3990 Peer

Maaseik

Burgemeester Philipslaan 112, 3680 Maaseik
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8u30 - 12u30
Bree
Peer
8u30 - 12u30
Oudsbergen
Maaseik
8u30 - 12u30
Bree
8u30 - 12u30
Oudsbergen
Peer
9u00 - 12u00
Bree
Maaseik
13u30 – 17u30
Oudsbergen
Peer
13u30 – 18u30
Bree
13u30 – 17u30
Oudsbergen
Maaseik
13u30 – 17u30
Bree
Peer